Medlemsbetingelser

§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes
af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer,
bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Dancelab.
Medlemskabet er bindende og løber til det opsiges skriftligt. Erhvervede klippekort skal
bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet.
Dancelab kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive
til brug for vore stamoplysninger om dig.
§2. Medlemskort
Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret.
Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af
andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Carsten Tranders fra
Rødovre Fitnessclub, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.
§3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/
automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra
oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den
månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling medfører ydeligere
gebyrer. Såfremt dette misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Dancelab sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Det er muligt at pause sit medlemskab i op til 6 mdr, mod en betaling på 50kr. Efter denne periode starter medlemskabet automatisk op igen, såfremt det ikke skriftligt er opsagt i pauseperioden.
§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den
aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter
gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle
ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit
medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af
Dancelab.
§5. Varighed/Medlemskab
Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der
fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges,
men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives
der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
§6. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er senest d 15 i måneden for
udmeldelse ved udløb af måneden.Ellers vil der være betaling for efterfølgende måned også.
Opsigelsen skal ske skriftligt til Dancelab, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet
af den aftalte minimumsperiode.
§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Dancelab forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i
centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før
prisændringerne træder i kraft.
§8. Træning og ophold i centret
Dancelab/Rødovre Fitnessclub er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og
rent. Dancelab/Rødovre Fitnessclub er også røgfrit område.
Al træning og ophold i Dancelab/Rødovre Fitnessclub foregår på eget ansvar. Dette gælder
såvel medlemmer som gæster, der opholder sig.
§9. Misligholdelse af medlemsbetingelser.
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for
ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt
henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af
medlemsbetingelserne. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre
medlemmer eller Dancelab’s ansatte, kan Dancelab uden varsel bortvise medlemmet, og
medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af
medlemsvilkårene, såsom feks. udlån af medlemskort.
§10. Ændringer i hold m.v.
Dancelab forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider,
instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i centeret samt på
www.dancelab.dk. Desuden kan Dancelab samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/
holdtype samme dag senest 2 timer før holdets planlagte start. Vi forbeholder os ret til
at sammenlægge hold eller aflyse hold ved færre end 4 deltagere.
§11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand,
der tillader deltagelse i aktiviteter hos Dancelab. Dancelab tager ikke ansvar for
personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes
handlinger eller mangelfulde handlinger.
Der gives ikke garanti for vægttab.
§12. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Dancelab bærer
ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra
skabe. Har du lånt en hængelås af Dancelab/rødovre Fitness club bedes den tilbageleveret
til receptionen. Ved manglende tilbagelevering opkræves et gebyr på kr. 50,00.
§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Dancelab må behandle og opbevare oplysninger om dig
samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og
SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Dancelab.
§14. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 3 timer før holdstart via
computer eller app. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister,
hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved
PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 35. ved kontantkort mister du 1 dags træning.
Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret
er betalt.
§15. Fremmøde
Fremmøde til holdtræning skal ske senest 10 minutter før timens start da alle hjælper til
med at sætte poles op. Husk at melde din ankomst til instruktøren så denne kan fremmøde
dig til timen.
§16. Venteliste
Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig før holdstart. Er
det et morgenhold, vil du få besked aftenen før senest kl. 22. Husk at slette dig fra evt.
venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke
ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.